Slide background

Köszöntjük Cserkúton!

Slide background

Köszöntjük Cserkúton!

Slide background

Köszöntjük Cserkúton!

Slide background

Köszöntjük Cserkúton!

Cserkút Árpád-kori temploma

Templomlátogatás

naponta 9-11 és 14-16 óra között;

pénteken 14-16;

szombat, vasárnap 9-11 óráig.

Németh István  30 471 2517 

A templombelső ...

Kapcsolat

Email:
Név:
Szöveg:
Mennyi 4+3 (betűvel)

Parlagfű mentesítés tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”


A parlagfű magvai április elejétől kezdődően tömegesen csíráznak, virágzásának ideje zömmel július vége, augusztus és szeptember hónapok.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezést külterületen a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (a továbbiakban: NTI) belterületen a jegyző rendeli el.

A kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző végzi. A földhivatal hivatalból végez helyszíni ellenőrzést a parlagfű által veszélyeztetett területeken, illetve a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján a parlagfűvel fertőzött területeken. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni.

A parlagfüves területek ellenőrzését a vegetációs időszak befejezéséig külterületen a földhivatalok, belterületen a helyi önkormányzat jegyzője és az NTI. ellenőrzik.

Bírság kiszabására kül- és belterületen egyaránt az NTI jogosult. A növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg. Amennyiben 3 éven belül több alkalommal sor kerül egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bírság mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.

A növényvédelmi bírság mértéke a védekezési kötelezettségelmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően – 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a bírságon túl vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel, elrendeléssel és végrehajtással- kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésre is kötelezett. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor. A bírság az Éltv. 60.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kerül kiszabásra az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.

A hatóság által elrendelt közérdekű védekezést /kényszerkaszálást/ a megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. A felmerült költségek magukban foglalják: a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta), a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre) és a hatóságoknál felmerülő költségeket. A költség köztartozásnak minősül, mely adók módjára behajtható, ezzel végső esetben az ingatlan is megterhelhető.

A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni. Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

A leírtak alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat önként haladéktalanul végezze le! Ezáltal Önök is hozzájárulnak a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk csökkentéséhez.

dr. Jocskov Annamária sk.
               jegyző

Cserkút

Mindenek felett!